Pocetna 2018-03-05T14:53:48+00:00

“Cilj nam je da svršeni studenti, sa stečenim znanjem, budu konkurentni na tržištu i osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti prava, bezbjednosti i forenzike. Spremni smo da profesionalno izvršavamo sve planirane zadatke, kako bi se ostvarili visoki ciljevi kojima Fakultet teži.”

Prof. dr NEDELJKO STANKOVIĆ • DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

OPŠTE PRAVO

Misija  studijskog programa Opšte pravo je razvoj koncepta ljudskih prava,  vladavine prava i pravne države, slobode, demokratije, održivog državnog uređenja, tržišne ekonomije, kao i razvoj istraživanja i metodologije istraživanja pravnih pojava, priprema studenata za rad u i nstitucijama države, entiteta, i u privatnom sektoru, kao i njihovo osposobljavanje za rad na globalnom svjetskom tržištu, između ostalog, kroz širenje i jačanje mreže studenata ovih studija u zemlji i svijetu.

BEZBJEDNOST

Realizacijom ovo studijskog programa, studenti spoznaju fundamentalne pravne, politikološke i ekonomske discipline od značaja za efikasno funkcionisanje savremenog sistema bezbjednosti, te glavne procese kreiranja i organizacije bezbjednosti na lokalnom, i regionalnom nivou, kao i procese razvijanja nacionalne strategije bezbjednosti i domaće i međunarodne uticaje na formulisanje takve strategije.

FORENZIKA

Djelokrug rada forenzičara obuhvata forenzičku obradu mjesta događaja, rukovanje sa tragovima i materijalom za upoređivanje, poslove kriminalističko-tehničke registracije i identifikacije lica i leševa, korišćenje odgovarajućih kriminalističko-operativnih zbirki, primjenu metoda i sredstava forenzike, vršenje jednostavnih vještačenja iz daktiloskopije, ispitivanja dokumenata i balistike, postavlјanje kriminalističko-tehničkih klopki i druge operativne poslove u domenu kriminalističke tehnike, kao i poslove planiranja i organizacije.

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Biografija